فارسی چهارم دبستان درس چهاردهم

حجم فایل : 2.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا فارسی چهارم دبستان
درس چهاردهم
عکاس: کسی که عکس می گیرد عکاسی محل کار اوست.

نجار کسی که از چوب کالا درست می کند و نجاری محل کار اوست

علی علی خندید
بهاره خندید بهاره خندم
دوست شیوا دوست شیوا خندید آنها زهرا وپدرش همکلاسی هایم آنها گفتند زهرا و پدرش گفتند همکلاسیهایم گفتند گفتند سوال :

کدام گزینه برای خریدند مناسب نیست

الف)فاطمه و ریحانه ب)آنها ج)زهرا و خواهرش د)ما و شما پایان...